12. 07. 2021

Študentská súťaž Promenádny most cez Dunaj: všetky súťažné návrhy

Študentská súťaž Promenádny most cez Dunaj: všetky súťažné návrhy
Čas čítania: 8 minút

Komentár poroty

Spoločnosť J&T Real Estate, a.s. vyhlásila študentskú ideovú súťaž na Promenádny most cez Dunaj. Európsky veľtok patrí k najvýznamnejším symbolom Bratislavy a mesto sa historicky rozvíjalo na jeho ľavom brehu takmer v priamom kontakte s riekou. Dotyk mesta a ľudí s Dunajom sa zvýraznil vybudovaním promenády v centre Eurovea. Myšlienka vybudovať v Bratislave prvý peší most nadväzuje na plánovaný rozvoj centra mesta aj na pravom brehu Dunaja. Promenádny most má byť nielen spojnicou medzi dvomi novými časťami centra mesta – Eurovea City a Nové Lido, ale zároveň aj samostatne fungujúcim pobytovým verejným priestorom ponúkajúcim panoramatické výhľady na mesto priamo z Dunaja.

Cieľom študentskej súťaže je hľadať ideový a kreatívny prístup a originalitu návrhu mostu integrujúceho nové časti centra mesta na oboch brehoch Dunaja, ktorý prepojí nielen verejné priestory zastavaného územia, ale aj jeho oddychové zelené nábrežia. Umožní tak otvorenie diskusie o možnostiach osadenia pešieho mosta do prostredia a kontextu rozvíjajúceho sa moderného centra Bratislavy. Pre študentov ide o možnosť vyskúšať si zadanie komplexného inžinierskeho a architektonického diela v reálnom prostredí Bratislavy v tímovej spolupráci.

V súťaži sa objavili dva druhy prístupov: veľmi reálny, so zodpovedným statickým riešením a snahou o komplexný architektonicko-inžiniersky návrh a výrazné koncepčné návrhy súvisiace s otázkami, ktoré neboli priamo v zadaní – umiestnenia a typu premostenia ako propeler, neviditeľný most, tunel alebo ostrovy. Porota uprednostnila reálne návrhy s komplexným technickým riešením.

Súťaž otvorila aj diskusiu o potrebe podrobnejšieho overenia vhodnosti polohy mostného prepojenia v osi SND – socha M. R. Štefánika, a to z hľadiska vnímania sochy a celého priestoru pred SND z rieky a najmä z protiľahlého nábrežia, s ohľadom na pôvodný zámer autorov SND a s ohľadom na zámer umiestnenia sochy a využívania jej pietneho predpolia s výhľadom na druhý breh. V tomto zmysle súťaž priniesla aj podnet excentrickej polohy mosta alebo z hodnotenia vylúčené návrhy na propeler alebo tunel popod rieku.

Jednokolová architektonicko-konštrukčná ideová súťaž bola určená pre študentov Fakulty architektúry a dizajnu STU, Stavebnej fakulty STU a Katedry architektonickej tvorby VŠVU, ktoré súťaž spoluorganizovali. Záujem však prejavili aj študenti z Technickej univerzity v Košiciach a ČVUT v Prahe, ktorých prihlášky boli po súhlase spolupracujúcich škôl akceptované. Do súťaže sa prihlásilo 37 riešiteľských tímov tvorených spolu 57 študentkami a študentmi. Súťažné návrhy spracovali nad rámec študijných povinností. Vzhľadom na dosah pandémie na študijný proces napokon k termínu odovzdania prišlo 18 návrhov, ktoré porota posudzovala na dvoch online zasadnutiach.

Podľa súťažných podmienok mali byť súťažné návrhy ocenené v kategóriách Celkový koncepčný návrh, Architektonické stvárnenie návrhu, Technické riešenie premostenia – v každej jeden najlepší návrh. Porota však mohla rozhodnúť o inom rozložení cien. Výsledkom diskusie bolo rozhodnutie poroty udeliť ocenenia trom súťažným návrhom na základe celkového zhodnotenia návrhu bez určenia poradia. Členovia poroty sa zhodli, že pri komplexnom architektonickom a konštrukčnom diele akým je most, nie je možné a vhodné oddeliť a zvlášť hodnotiť architektonické stvárnenie a technické riešenie. Rovnocenné ocenenie troch návrhov zas odráža rôznorodý prístup študentov k typu konštrukcie mosta a rozdielny spôsob ako pôsobí najmä v kontexte existujúceho verejného priestoru na ľavom brehu Dunaja – socha a námestie M. R. Štefánika. Všetky tri ocenené návrhy sa vyznačovali aj presvedčivou prezentáciou.

Ocenené návrhy a hodnotenie komisie:

Návrh č. 7 – Karmen Kovačičová, Martin Ščigulinský, Stavebná fakulta STU

Visutý most s oceľovou mostovkou a betónovými pylónmi predstavuje staticky klasické riešenie tohto typu nosnej konštrukcie s definovaným pôsobením síl. Most je riešený symetricky v rámci celkovej dĺžky. Návrh kvalitne komunikuje s architektúrou budov na strane Eurovey a potenciálne aj na strane Nového Lida, rešpektuje a dotvára priestor pred sochou M. R. Štefánika a leva, ktoré pylón opticky rámuje. Navrhovaný most je vhodne zasadený do prostredia, s kvalitným riešením napojenia na obe územia a rytmicky sa dopĺňa s existujúcimi bratislavskými mostami.

 

Návrh č. 22 – Matouš Pluhař, Ondřej Pecháček, Fakulta architektury, ČVUT Praha

Betónová lávka je riešená ako spojitý štvorkomorový nosník premenlivého prierezu s využitím overenej technológie letmej betonáže. Návrh je „primeraný“ v najlepšom zmysle slova. Primerane kreatívny, primerane zasadený do prostredia, primerane inovátorský, primerane komunikujúci s okolím, primerane jedinečný. Jasné riešenie rešpektuje základné priestorové danosti územia. Prináša progresívne využitie ultravysokopevnostného betónu, vyznačuje sa tvarovým minimalizmom s prvkami „sochárskeho“ riešenia tvarovania mostného piliera a mostovky. Návrh výborne reaguje na fakt, že pešia lávka v tejto polohe vybočuje zo súčasného rytmu bratislavských mostov. Na blízkosť mosta Apollo a Starého mosta reaguje subtílnosťou, jednoduchosťou a precíznosťou a veľmi dobre tak zapadá do nábrežnej siluety.

 

Návrh č. 29 – Michal Križo, Fakulta architektúry a dizajnu STU

Priehradová konštrukcia so štyrmi poliami premenlivej výšky, ktoré nad podperami v toku vytvárajú oblúky. Kvalitný návrh pôsobí zaujímavo vďaka výraznej ale nie mohutnej oceľovej hlavnej časti nosnej konštrukcie a podporuje využitie mosta ako pobytovej oddychovej zóny. Prináša vyvážené realizovateľné riešenie a rešpektuje priestorové pomery okolia sochy M. R. Štefánika na námestí v Eurovei. Subtílna priehradová konštrukcia vhodne dopĺňa siluetu bratislavských mostov.

 

Ostatné súťažné návrhy:

Návrh č. 1 – Lukáš Bačkády, Gergely Horváth, Adam Hronský, Stavebná fakulta STU

 

Návrh č. 2 – Michal Kázsmér, Michal Šveda, Stavebná fakulta STU

 

Návrh č. 4 – Hermína Mikešová, Fakulta architektúry a dizajnu STU

 

Návrh č. 6 – Simona Podolcová, Fakulta architektúry a dizajnu STU

 

Návrh č. 9 – Adam Boškovič, Roman Herda, Jakub Takács, Stavebná fakulta STU

 

Návrh č. 10 – Filip Orság, Katedra architektonickej tvorby, VŠVU

 

Návrh č. 12 – Daniel Beutelhauser, Roman Červenka, Kristína Doubková, Stavebná fakulta STU

 

Návrh č. 13 – Kristián Nebehaj, Fakulta umení, TUKE

 

Návrh č. 16 – Lukáš Mráz, Bruno Pella, Katedra architektonickej tvorby, VŠVU

 

Návrh č. 18 – Nora Naddourová, Šimon Trančík, Katedra architektonickej tvorby, VŠVU

 

Návrh č. 19 – Nora Naddourová, Šimon Trančík, Katedra architektonickej tvorby, VŠVU

 

Návrh č. 21 – Mária Kostolníková, Katedra architektonickej tvorby, VŠVU

 

Návrh č. 25 – Maté Asbóth, Jozef Borák, Fakulta architektúry a dizajnu STU

 

Návrh č. 38 – Nikola Bodnárová, Katedra architektonickej tvorby, VŠVU

 

Návrh č. 39 – Matej Kováčik, Katedra architektonickej tvorby, VŠVU

Na začiatok stránky